Słowianka Gorzów Wlkp.

Regulamin Aqua Aerobic

Regulaminy » Regulamin Aqua Aerobic

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBIK NA SŁOWIANCE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua Aerobik zwany dalej Regulaminem obowiązuje wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach odbywających się na basenie CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp.

2. Każdy uczestnik zajęć Aqua Aerobik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Zajęć Aqua Aerobik CSR „Słowianka” sp. z o.o. oraz bezwzględnego przestrzegania jego zasad.

3. Zajęcia trwają 45 minut (aktywnych ćwiczeń́ w wodzie), natomiast każde wejście do strefy płatnej obejmuje 75 minut. Przekroczenie wyznaczonego czasu w strefie płatnej zobowiązuje uczestnika do uiszczenia dopłaty naliczanej za każdą dodatkową minutę według obowiązującego cennika kompleksu basenów.

4. Zajęcia aqua aerobik odbywają się 2 razy w tygodniu według następującego harmonogramu:

Dzień

Godzina

Grupa

Poniedziałek

18:30-19:15

pierwsza

Poniedziałek

19:20-20:05

druga

Środa

18:30-19:15

pierwsza

Środa

19:20-20:05

druga

 

5. Warunkiem odbycia się zajęć jest rejestracja na zajęciach minimum 10 osób.

6. Maksymalna ilość uczestników podczas jednych zajęć wynosi 25 osób.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet na zajęcia aqua aerobik lub jednorazowy bilet wstępu na zajęcia.

2. Karnet jest dokumentem na okaziciela i ważny jest 60 dni od dnia zakupu.

3. Przy zakupie karnetu uczestnicy zajęć aqua aerobik deklarują swoje uczestnictwo w grupie pierwszej lub drugiej i tym samym zostają zapisani przez pracownika kasy CSR „Słowianka” Sp. z o.o. na odpowiednią listę. Uczestnicy zapisani do grupy pierwszej lub drugiej uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem ustalonym dla tych grup. Osoby korzystające z karty Multisport i uczęszczające na zajęcia regularnie są również zobowiązane do zapisania się do grupy pierwszej lub drugiej i uczestniczenia w zajęciach zgodnie z harmonogramem.

4. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet, a następnie osoby korzystające z karty Multisport oraz wykupujące pojedyncze wejścia.

5. Z uwagi na ustalenie minimalnej i maksymalnej ilości osób podczas zajęć, wszyscy uczestnicy mają obowiązek dokonywania rezerwacji miejsca na zajęciach.

6. Rezerwację miejsca należy zgłosić mailowo pod adresem: r.wieczorek@slowianka.pl lub telefoniczne pod nr telefonu: 95 7338 508.

7. Rezerwacja miejsca jest możliwa najpóźniej do godziny 12:00 w dniu, w którym mają się odbyć zajęcia.

8. W przypadku braku zgłoszenia rezerwacji przez minimum 10 osób, a także w przypadku gdy ilość uczestników podczas zajęć jest mniejsza niż 10 osób, CSR „Słowianka” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

9. CSR „Słowianka” sp. z o.o. poinformuje uczestników o odwołaniu zajęć z powodu braku zgłoszenia rezerwacji przez minimum 10 osób najpóźniej do godziny 15:30 w dniu, w którym zajęcia miały się odbyć. Komunikat o odwołaniu zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników podawany będzie na stronie internetowej www.slowianka.pl w zakładce „AKTUALNOŚCI”. Równocześnie uczestnicy zajęć aqua aerobik zobowiązani są do każdorazowego sprawdzania przed przyjściem na zajęcia na stronie internetowej CSR „Słowianka” sp. z o.o. czy zajęcia nie zostają odwołane.

10. CSR „Słowianka” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konieczność odwołania zajęć z powodu zbyt niskiej ilości uczestników na zajęciach.

11. Uczestnicy zajęć po opłaceniu poszczególnych zajęć z wykorzystaniem karnetu, karty Multisport czy wniesieniu opłaty gotówkowej, otrzymują od kasjera CSR „Słowianka” sp. z o.o. kartę aqua aerobik potwierdzającą zakup usługi i upoważniającą do udziału w zajęciach. Każdy uczestnik ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć przekazać kartę aqua aerobik dla instruktora prowadzącego zajęcia. Instruktor, po otrzymaniu od uczestników kart aqua aerobik a przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek weryfikacji ilości uczestników na zajęciach z ilością przekazanych kart upoważniających do uczestnictwa w zajęciach. Wszelkie niezgodności instruktor wyjaśnia z uczestnikami na bieżąco.

12 Uczestnicy zajęć́ zobowiązani są do przyjścia na zajęcia z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się̨ do zajęć́.

13.. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność́ pływania.

14. Kadra instruktorska odpowiada za rzetelne prowadzenie zajęć, natomiast za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiadają ratownicy zatrudnieni na pływalni.

15. Uczestnik zajęć biorący udział w zajęciach, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań́ lekarskich do brania czynnego udziału w zajęciach.

16. Osoby posiadające przeciwwskazania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, powinny KAŻDORAZOWO skonsultować możliwość wzięcia udziału w zajęciach z instruktorem aqua aerobiku.

17. Instruktor prowadzący zajęcia i CSR „Słowianka” sp. z o.o. nie odpowiadają za szkody i ewentualne urazy, wynikające z niedostosowania się̨ do warunków Regulaminu Zajęć́ Aqua Aerobiku.

18. Kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań oraz podpisaniu oświadczenia, że w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność.

19. Zajęcia są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach, po przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna prawnego. Osoby poniżej 16 roku życia oprócz zgody opiekuna muszą dodatkowo przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań. Ponadto, w trakcie zajęć wymagana jest obecność opiekuna prawnego w holu obiektu basenowego.

 

§ 3

Zasady bezpieczeństwa i higieny

 

1. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.

2. Osoby, u których występują choroby skóry, infekcje, otwarte skaleczenia, rany nie mogą uczestniczyć w zajęciach Aqua Aerobiku.

3. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia instruktorów i ratowników.

4. Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi.

§ 4

Płatności

 

1. Opłatę za karnet lub jednorazowy bilet wstępu należy uiścić w kasach obiektu basenowego CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

2. Zakup karnetu wiąże się z obowiązkową wpłatą kaucji w wysokości 15,00 zł, która podlega zwrotowi w momencie jego oddania, pod warunkiem, że jakość zwracanego karnetu gwarantuje jego dalsze użytkowanie.

3. Zakupu biletu jednorazowego można dokonać jedynie na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć pod warunkiem, że utworzy się grupa minimum 10 osób oraz ilość uczestników nie przekracza maksymalnej liczby.

4. W przypadku niewykorzystania karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy ani przedłużenie jego ważności z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.

5. W przypadku remontów, przerw technologicznych i innych przyczyn uniemożliwiających korzystanie z zajęć aqua aerobiku zakupione karnety automatycznie przedłużają swoją ważność o czas, w którym uczestnik nie mógł korzystać z zajęć.

6. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 8 § 2 osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo na odwołane zajęcia mają prawo do pisemnego wystąpienia o przedłużenie ważności karnetu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Decyzja o przedłużeniu ważności takiego karnetu jest podejmowana indywidualnie przez Zarząd CSR „Słowianka” sp. z o.o. po dokonaniu weryfikacji zasadności prośby.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. CSR „Słowianka” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Uczestnicy zajęć są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej, drogą mailową lub sms. Informacje o zmianach podawane są z miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Skargi i wnioski należy wpisywać w zeszycie skarg znajdującym się w kasach basenowych CSR „Słowianka” sp. z o.o.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd CSR „Słowianka” sp. z o.o.

5. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

6 . Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.

 

                                                                                                             Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

                                                                                                                                „Słowianka” Sp. z o.o.

 

 

Facebook